Wilt u de molen steunen? Uw steun is meer dan welkom!

Stichting De Rijsoordse Molen is de eigenaar van de molen. De stichting is opgericht in 1988 door een aantal enthousiaste molenvrienden die het niet konden aanzien dat de eens zo trotse molen stond weg te kwijnen in een tuin aan de Waaldijk, te midden van steeds hoger wordende begroeiing en steeds verder opdringende bebouwing. Een restauratie ter plaatse werd niet meer zinvol geacht vanwege onvoldoende windvang.

In de optiek van de Stichting zou er alleen van een zinvol behoud van de molen sprake kunnen zijn als de molen verplaatst werd naar een locatie met wel voldoende windvang. In dat geval kon de molen gerestaureerd worden tot een maalvaardig werktuig ten dienste van zowel praktische (meelproductie) als educatieve doeleinden.

De verplaatsing naar de huidige locatie aan de Waalweg is in 1991 gerealiseerd waarna de restauratie kon beginnen. De daarvoor benodigde gelden werden bijeengebracht door subsidies van Rijk, Provincie en Gemeente en verder door burgers en bedrijfsleven. In Oktober 1993 is de geheel maalvaardige, gerestaureerde molen weer in bedrijf gesteld.

Vanaf dat ogenblik maalt de molen regelmatig meel voor bakker Van der Waal en voor particulieren. Op afspraak worden er rondleidingen voor schoolklassen en andere groepen gehouden en menig bruidspaar heeft in en om de molen foto’s gemaakt.

Om dit alles mogelijk te maken zijn wij afhankelijk van donaties. Wil u een donatie doen? Dat kan op rekening NL27RABO0385455550 tnv Stichting De Rijsoordse Molen.

Uw donatie is nu meer dan welkom omdat de subsidies in de toekomst niet meer toereikend zullen zijn om de molen in goede conditie te houden. Bovendien wordt de eigen bijdrage in het onderhoud in de toekomst groter. De jaarlijkse premie voor brand- en stormschade moet geheel uit eigen middelen worden betaald.

Onze Stichting is door de belastingdienst op de ANBI-lijst geplaatst zodat, voor zover van toepassing uw donatie als gift opgevoerd mag worden op uw aangifte Inkomstenbelasting.

Namens het bestuur van de Rijsoordse Molen danken wij u hartelijk voor uw bijdrage.